قابلیت Module Federation در Vite و استفاده از کامپوننت های ریکت در Vue


با استفاده از قابلیت Module Federation در Vite یک کامپوننت ریکتی رو در پروژه ی Vue استفاده می کنیم.